Eğitim - Öğretim

Çalışmalarını belirli bir vizyon, ilke ve değerler ekseninde sürdürmeye devam eden YAPA Çekmeköy Anaokulu'nda fark yaratma düşüncesiyle değil, bilimsel ve pedagojik bilgi birikimini esas alarak eğitim yapma anlayışı hakimdir.

Eğitimi, davranış değiştirme olarak değil, potansiyeli açığa çıkarma olarak tanımlayan akademik kadromuz; öz güven, karar verme, iletişim kurma, problem çözme, yeteneklerinin farkına varma, bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerini, çocuklara öncelikli kazandırılacak yeterlilikler olarak görmektedir.

Ülke gerçeklerini göz ardı etmeyen; 'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı'nı en ideal şekliyle uygulamak için çaba gösteren YAPA Çekmeköy Anaokulu, bilimsel veri ve bilgiye dayalı bir anlayışla gelişim düzeylerini, yeteneklerini ve davranış sorunlarını yakından takip ediyor.

MEB Programı, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış bir anlayışla uygulamaya konur. Program kapsamında beş temel gelişim alanına yönelik eğitim yapılmaktadır.

Bu gelişim alanları şunlardır:

Motor (Hareket) Gelişimi:
 Motor gelişim, çocuğun kaba ve ince hareket becerilerinin gelişimini içerir. Bu kapsamda, denge, koordinasyon, yürüme, sıçrama, tırmanma, el-göz koordinasyonu vb. beceriler geliştirilir.

Bilişsel Gelişim:
 Bilişsel gelişim, çocuğun düşünme yetenekleri ve becerilerine odaklanır. Bu kapsamda, renk, şekil, sayı vb. kavram gelişimi, dikkat, bellek, akıl yürütme vb. becerileri geliştirilir.

Dil Gelişimi:
 Dil gelişimi, çocuğun anlama ve anlatma becerilerine odaklanır. Bu kapsamda, söyleneni anlama, kendini ifade etme, dili etkin kullanma becerileri geliştirilir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim:
 Sosyal ve duygusal gelişim, çocuğun, yaşıtları, büyükleri ve küçükleri ile sağlıklı ilişkiler kurmasını ve olumlu-olumsuz duygularını uygun şekilde ifade etmesini içerir. Bu kapsamda, bir grubun üyesi olma, kurallara uyma, etkili iletişim kurma, duygularını fark etme, uygun biçimde ifade etme, empati kurma ve olumsuz duygularını yönetebilme becerileri geliştirilir.

Özbakım Becerileri Gelişimi:
 Özbakım becerileri, kişisel varlığını koruma ve sürdürmeye ilişkin becerileri içerir. Bu kapsamda, güvenliğini sağlama, temizlik kurallarına uyma, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, hastalıklardan korunma vb. becerileri geliştirilir.

Eğitim Uygulamaları

YAPA Çekmeköy Anaokulu'nda tüm program uygulamaları; aktif öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme ve oyunla öğrenme yaklaşımları esas alınarak yapılır.

Programın uygulama süreçlerinde aile katılımına özel bir önem verilir. Aileler, önceden yapılacak planlamayla okulun belirlediği gün ve zamanlarda sınıflarda öğrenme ortamlarına aktif olarak katılıp destek verirler.

Her öğretim yılında öğrencilere iki proje çalışması yaptırılır. Projelerden biri birinci dönemde, biri de ikinci dönemde planlanır ve uygulamaya konur.

Yıl içinde okul bünyesinde belirli günler ve haftalarla ilgili etkinlikler düzenlenir. 3-4 yaş grubuna mart-mayıs, 4-6 yaş gruplarına ise ekim-mayıs ayları arasında, eğitim programlarını destekleyici nitelikte her ay bir gezi planlaması yapılır.

Navigasyon

Sosyal Medya